...

Privacybeleid

Vogelaar hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Met dit privacybeleid willen we u op informeren over de zorgvuldige manier waarop wij omgaan met uw privacy gevoelige gegevens. 

Formulieren

De onderstaande formulieren worden gebruikt op de website. Per formulieren geven we aan:

- Welke gegevens we verwerken
- Met welk doel we deze gegevens verwerken

 

Tot wanneer blijven de gegevens bewaard?

De opgeslagen gegevens bevatten geringe minimale gevoelige informatie. Omdat we analyses ook willen doen in de toekomst en deze willen vergelijken met de gegevens van vandaag, bewaren we de gegevens oneindig, tenzij dit hieronder anders staat aangegeven.

Indien u wilt dat uw gegevens tussentijds alsnog verwijderd worden, dan kunt u dit ons laten weten via e-mail, telefoon of brief.

GDPR kopje 2

dit is een andere tekst...

GDPR privacyverklaring

Privacy Policy Vogelaar B.V.

Vogelaar B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Met dit privacy beleid willen we u op een helderen en transparante wijze informeren over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Vogelaar B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verwerkt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodg zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • Vragen om uw expliciete toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Vogelaar B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

Vogelaar B.V.

Einsteinweg 45

3404 LJ IJsselstein

info@vogelaargroep.nl

030 6033514

Contactpersoon/Functionaris gegevensbescherming: Mevr. J. van der Vaart- van Dijk

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief